do góry

Projekt nr POIG.06.02.02-00-088/11

Baner - Logo Innowacyjna Gospodarka, Herb Zator i Logo UE

Projekt nr: WND-POIG.06.02.02-00-088/11 pn. "Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i budowlanej przebudowy istniejącego, bądź budowy nowego ujęcia wody pitnej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody, dla powstającej w Zatorze Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej."

Celem ogólnym projektu jest stymulowanie rozwoju polskiej gospodarki poprzez tworzenie w Polsce atrakcyjnych terenów inwestycyjnych – przygotowanie terenów atrakcyjnych pod inwestycje dla Przedsiębiorców.

Opis projektu

Gmina Zator zrealizowała projekty:

 • nr MRPO.04.03.02-12-388/09 pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej – Gmina Zator”
 • nr MRPO.04.03.02-12-022/11 pn. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zator poprzez dozbrojenie terenów obecnej SAG – etap II”

Były one dofinansowane z EFRR w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.
Na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej zlokalizowana jest również Specjalna Strefa Ekonomiczna „Krakowski Park Technologiczny” Podstrefa Zator. Tworzone tereny inwestycyjne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Przedsiębiorców różnych branż (m.in. technologie i techniki informacyjne i telekomunikacyjne, energetyka odnawialna, rolno-spożywcza, przetwórstwa metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych i in.)
W związku z tak dużym zainteresowaniem inwestorów, wystąpił bardzo poważny problem z zapewnieniem im odpowiedniej ilości wody dla tworzonych zakładów pracy. Aktualnie nasza gmina zużywa ok. 1.000 m3 wody na dobę, a wydajność istniejącego ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody wynosi max. 1.200 m3 na dobę.
Według naszych szacunków, aby w pełni zaspokoić potrzeby obecnych i przyszłych inwestorów oraz rozwijającej się ciągle gminy (duże zainteresowanie powstającymi nowymi terenami budowlanymi), będzie potrzebna docelowa podaż wody pitnej na poziomie od 3.000 m3 do 3.500 m3 na dobę. Aby osiągnąć ten cel musimy albo gruntownie rozbudować istniejący system produkcji i zaopatrzenia w wodę, albo wybudować zupełnie nowe ujęcie wody wraz ze stacją jej uzdatniania, systemem rurociągów przesyłowych i pozostałą infrastrukturą. O wyborze jednego z powyższych wariantów zadecyduje dokumentacja geologiczno-techniczna i hydrologiczna, względy finansowe, stopień oddziaływania na środowisko itp.
Pragnęlibyśmy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 6.2.2 pozyskać dofinansowanie w celu zlecenia i opracowania kompletnej dokumentacji technicznej, środowiskowej, finansowej i prawnej, ujęcia wody wraz z infrastrukturą, o wydajności na poziomie 3.500 m3 na dobę (przebudowa istniejącego, bądź budowa nowego).
Bez tego, zrealizowanie i prawidłowe funkcjonowanie powstałej Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej będzie bardzo trudne.

Mając na uwadze opisaną istniejącą sytuację, projekt będzie dotyczył opracowania/wykonania:

 • koncepcji zagospodarowania terenu,
 • kompleksowych badań niezbędnych do opracowania niezbędnych dokumentacji,
 • studium wykonalności,
 • dokumentacji technicznej oraz projektowo-budowlanej wraz z harmonogramem procesu inwestycyjnego,
 • raportu o oddziaływaniu na środowisko,
 • przygotowanie pod kątem studyjno – koncepcyjnym, inwentaryzacyjnym i promocyjnym terenu inwestycyjnego,
 • opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 30.03.2012 r.
Planowane zakończenie realizacji projektu: do 28.09.2014 r. - do Instytucji Wdrażającej został wysłany wniosek o przedłużenie realizacji projektu do 30.06.2015 r.

Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach poddziałania 6.2.2. Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowywania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Całkowity koszt realizacji projektu: 940.000,00 zł brutto.
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 940.000,00 zł brutto.
Przyznane dofinansowanie: 799.000,00 zł (tj. 85% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny Gminy Zator: 141.000,00 zł


W ramach projektu wykonano:

 1. Dokumentację - Projekt prac geologicznych (I etap) wraz z opisem wierceń kontrolnych (P-1, Z-1, Z-2) dla oceny możliwości wykorzystania wód podziemnych dla potrzeb gminy Zator, w szczególności powstających Stref Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze.
 2. Koncepcję zagospodarowania terenu, w tym oceny stanu infrastruktury technicznej, oraz analizy kosztowej uzbrojenia.
 3. Trzy otwory poszukiwawcze Z-1, Z-2 i P-1 wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Zatorze i Podolszu - etap I.
  Zdjęcie z I etapu
 4. Dokumentację - Projekt prac geologicznych (II etap), zwierający podsumowanie wyników wierceń uzyskanych w czasie realizacji etapu I, projekt dalszych robót geologicznych (II etap) dla nowych otworów poszukiwawczych czwartorzędowych (Z-3, Z-4, Z-5, Z-6), zakres próbnych pompowań, obserwacji hydrogeologicznych i in.
 5. Dokumentację - Projekt prac geologicznych wraz z opisem wierceń kontrolnych dla oceny możliwości wykorzystania wód głębinowych z pojedynczego otworu (T-1) trzeciorzędowego dla potrzeb gminy Zator, w szczególności powstających Stref Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze.
 6. Otwory poszukiwawcze z utworów czwartorzędowych Z-3, Z-5, Z-6.
  Otwór poszukiwawczy z utworów czwartorzędowych Z-3, Z-5, Z-6 Otwór poszukiwawczy z utworów czwartorzędowych Z-3, Z-5, Z-6 Otwór poszukiwawczy z utworów czwartorzędowych Z-3, Z-5, Z-6
 7. Otwór poszukiwawczy (T-1) z utworów trzeciorzędowych.
  Otwór poszukiwawczy (T-1) z utworów trzeciorzędowych Otwór poszukiwawczy (T-1) z utworów trzeciorzędowych
 8. Dokumentację - Projekt robót geologicznych wraz z wykonaniem badań geofizycznych oraz opisem wierceń kontrolnych dla oceny możliwości wykorzystania wód podziemnych z 6 otworów (PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, PS-5, PS-6) z utworów czwartorzędowych dla potrzeb gminy Zator.
 9. Otwory poszukiwawcze z utworów czwartorzędowych PS-2, PS-5
  Otwory poszukiwawcze z utworów czwartorzędowych PS-2, PS-5 Otwory poszukiwawcze z utworów czwartorzędowych PS-2, PS-5 Otwory poszukiwawcze z utworów czwartorzędowych PS-2, PS-5
 10. Otwory poszukiwawcze z utworów czwartorzędowych PS-3, PS-6
  Otwory poszukiwawcze z utworów czwartorzędowych PS-3, PS-6 Otwory poszukiwawcze z utworów czwartorzędowych PS-3, PS-6 Otwory poszukiwawcze z utworów czwartorzędowych PS-3, PS-6
 11. Otwory poszukiwawcze z utworów czwartorzędowych PS-4'' i PS-1''
 12.  Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne wielootworowego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych.
 13. Analizę hydrauliczną przyszłego sposobu pracy systemu wodociągowego Gminy Zator (ze szczególnym uwzględnieniem Stref Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej).
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl