do góry
Strona główna / Gospodarka / Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Burmistrz Zatora - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2020-06-29

Burmistrz Zatora - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt  4 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 1728) Burmistrza Zatora ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Zator.

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

1)   być osobą pełnoletnią,

2)   zamieszkiwać na terenie  gminy Zator,

3)   posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4)   posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5)   nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:

1)   zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego,

2)   jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1)   zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1),

2)   kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej,

3)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2),

4)   informacja dotycząca RODO (zał. 3).

8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego.

Adres do doręczeń: Urząd Miejski w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
.Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Małgorzata Konior, tel. 33 84 12 215 wew. 19.

Dokumenty do pobrania:

kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego do PSR 2020

 

Burmistrz Zatora – Mariusz Makuch

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego do PSR 2020.docx kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego do PSR 2020.docx 20-06-15 16:03 29.92KB kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego do PSR 2020.docx pobierz
PSR2020_plakat_rachmistrz_3.png PSR2020_plakat_rachmistrz_3.png 20-06-15 16:04 3.98MB PSR2020_plakat_rachmistrz_3.png pobierz

Wprowadził: Jarosław Momot 2020-06-15 15:53
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl