do góry

Obwieszczenia

Znaleziono 22 wiadomości.

  • 1
  • 2
  • 3

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2019-09-30

Na wniosek Wytwórni Napojów Chłodzących Sahara....wszczęto postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie i przebudowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

zobacz więcej

Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Zatora - etap B 2019-03-13

Informujemy, że z dniem 7 marca 2019 roku weszła w życie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Zatora (etap B).

zobacz więcej

OBWIESZCZENIE 2018-03-13

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2017r, poz 1257.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1405)

zobacz więcej

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Palczowice i Smolice w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-01-10

Na podstawie art. 17, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

zobacz więcej

Zmiana nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator 2018-01-05

Uchwała Nr XLI/358/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator.

zobacz więcej

Obwieszczenie - Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości 2017-11-27

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęciu postępowania z dniem 27-11-2017 z wniosku Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna ul. Rzemieślnicza 1 30-363 Kraków, w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego z części złoża „Rabusiowice”

zobacz więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2017-11-27

a wniosek Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna ul. Rzemieślnicza 1 30-363 Kraków zostało wszczęto postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego z części złoża „Rabusiowice”

zobacz więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrz Zatora zawiadamia 2016-07-12

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze"...

zobacz więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2016-07-12

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze w km 0+057,05 do km 2+181,85 z przebudową odcinków przejściowych w km 0+034,10 do km0+057,05 i od km 2+181,85 do km 2+190,00"

zobacz więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Zatora 2016-06-28

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru miasta Zatora wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem

zobacz więcej
  • 1
  • 2
  • 3
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl