do góry

Obwieszczenia

Znaleziono 15 wiadomości.

  • 1
  • 2

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego sprawa znak: WS-II.7570.8.23.2019 z dnia 10.01.2020r 2020-01-15

O wydaniu decyzji o pozwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 85/1 obr.2 w Zatorze w celu przeprowadzenia prac geologicznych w ramach zadania: Przebudowa odcinka gazociągu relacji Oświęcim-Zelczyna DN500

zobacz więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 2019-12-14

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągow Przesyłowych GAZ - SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości oznaczonej działką ewid. nr 85/1 o pow. 0,2419 ha (KW nr KRIE/00067079/5), obr. 2 jedn. ewid. Zator - miasto, powiat oświęcimski, woj. małopolskie

zobacz więcej

Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości 2019-12-11

informację o wydaniu postanowienia z dnia 09.12.2019r. znak OŚ.6220.2.2019r. w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rodzinny Park Rozrywki „Energylandia” na terenie gminy Przeciszów i gminy Zator.

zobacz więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2019-09-30

Na wniosek Wytwórni Napojów Chłodzących Sahara....wszczęto postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie i przebudowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

zobacz więcej

Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Zatora - etap B 2019-03-13

Informujemy, że z dniem 7 marca 2019 roku weszła w życie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Zatora (etap B).

zobacz więcej

OBWIESZCZENIE 2018-03-13

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2017r, poz 1257.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1405)

zobacz więcej

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Palczowice i Smolice w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-01-10

Na podstawie art. 17, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

zobacz więcej

Zmiana nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator 2018-01-05

Uchwała Nr XLI/358/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator.

zobacz więcej

Obwieszczenie - Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości 2017-11-27

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęciu postępowania z dniem 27-11-2017 z wniosku Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna ul. Rzemieślnicza 1 30-363 Kraków, w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego z części złoża „Rabusiowice”

zobacz więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2017-11-27

a wniosek Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna ul. Rzemieślnicza 1 30-363 Kraków zostało wszczęto postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego z części złoża „Rabusiowice”

zobacz więcej
  • 1
  • 2
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl