do góry

Złota Łuska 2015

23.05.2015 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury odbyła się Zatorska Gala Przedsiębiorczości - podczas której wręczono Nagrody Gospodarcze oraz Wyróżnienia Burmistrza Zatora „Złota Łuska”. Statuetki przyznano najlepszym przedsiębiorstwom, które w znaczącym stopniu wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców i przyczyniły się do społeczno – gospodarczego rozwoju Gminy Zator.

Zgodnie z Uchwałą Nr LII/402/14 Rady Miejskie w Zatorze z dnia 28 stycznia 2014r. Nagrody i Wyróżnienia Gospodarcze Burmistrza Zatora „Złote Łuski” przyznawane są corocznie, za rok poprzedni w następujących kategoriach:
1) „Złota Łuska” w kategorii „Firma Roku” – dla firmy, która poniosła w danym roku znaczące nakłady inwestycyjne dotyczące działalności usługowej lub produkcyjnej na terenie Gminy Zator.
2) „Złota Łuska” w kategorii „Promotor Turystyki” – dla firmy z terenu Gminy Zator, która szczególnie przyczyniła się do rozwoju turystyki oraz promocji gminy,
3) „Złota Łuska” w kategorii „Wybitne Zaangażowanie Społeczne – dla firmy z terenu Gminy Zator, która szczególnie mocno wspierała działalność społeczną, sportową lub kulturalną instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Zator.

W 2015 roku zgłoszenia kandydatur do Nagrody Gospodarczej przyjmowane były do końca kwietnia. Spośród  przedłożonych zgłoszeń Kapituła Nagrody Gospodarczej rekomendowała łącznie 6 wniosków o przyznanie w/w nagród. Podczas Zatorskiej Gali Przedsiębiorczości nagrodzono i  wyróżniono następujące firmy:

1. Nagrodę Gospodarczą Burmistrza Zatora Złota Łuska w kategorii Firma Roku otrzymała firma - Energy 2000 – TechnicoM.A. Goczał Sp. j. za budowę Rodzinnego Parku Rozrywki.
2. Wyróżnienie Gospodarcze Burmistrza Zatora w kategorii Firma Roku otrzymała firma Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy „Karpik” za rozbudowę i modernizację obiektu hotelowo gastronomicznego.
3. Nagrodę Gospodarczą Burmistrza Zatora Złota Łuska w kategorii Promotor Turystyki  otrzymała firma - Energy 2000 – TechnicoM.A. Goczał Sp. j. za budowę Rodzinnego Parku Rozrywki.
4. Wyróżnienie Gospodarcze Burmistrza Zatora Złota Łuska w kategorii Promotor Turystyki  otrzymała firma Frank Bud Franciszek Sałaciak za zagospodarowanie łowisk wędkarskich oraz promocję Karpia Zatorskiego.
5. Nagrodę Gospodarczą Burmistrza Zatora Złota Łuska w kategorii Wybitne Zaangażowanie Społeczne otrzymało Stowarzyszenie Dolina Karpia za realizację dwóch prorozwojowych projektów w ramach programów Leader i PO Ryby.
6. Wyróżnienie Gospodarcze Burmistrza Zatora w kategorii Wybitne Zaangażowanie Społeczne otrzymał Bank Spółdzielczy w Zatorze za wsparcie działalności kulturalnej Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze.

W 2015 roku przyznano także Nagrodę Specjalną dla Karkowskiego Parku Technologicznego Spo. z o. o.

Uznając zasadniczą i wiodącą rolę Zatorskiej Strefy dla społeczno gospodarczego rozwoju regionu i ożywiania lokalnego rynku pracy w 2008 roku zawiązaliśmy współpracę z Krakowskim Parkiem Technologicznym. Wówczas Gmina Zator wystąpiła z oficjalnym wnioskiem o objęcie kilku ha nieruchomości Specjalną Strefą Ekonomiczną. Specjalna Strefa Ekonomiczna to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach, tj. przedsiębiorstwom, które uzyskały zezwolenie na działalność w strefie przysługuje pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego. Tereny inwestycyjne Zatorskiej Strefy zostały włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2010r. roku. Od tego czasu kilkukrotnie rozszerzano tereny SSE w Zatorze i obecnie obejmują one ponad 30 ha nieruchomości.Specjalna strefa ekonomiczna zarządzana przez Krakowski Park Technologiczny obejmuje łącznie obszar 707 hektarów tj 28 podstref na terenie 26 gmin. W Specjalnej Strefie Ekonomicznej KPT zainwestowało łącznie 91 firm z czego 19 podmiotów z Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Nakłady inwestycyjne w Sag Zator stanowią ponad 155 mln zł.

W imieniu Zatorskiego Samorządu nagrody i wyróżnienia dla przedsiębiorców wręczył Burmistrz Zatora Zbigniew Biernat oraz Wice Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zatorze Bogusława Mularczyk.

Podczas Zatorskiej Gali Przedsiębiorczości zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Zator a Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o. o. w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz wspierania aktywizacji zawodowej i rozwoju przedsiębiorczości. Porozumienie podpisali Wiesława Kornaś Kita Prezes Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o. o., Halina Kurtyka Członek Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o. o. oraz Zbigniew Biernat Burmistrza Zatora.

Treść porozumienia dostępna tutaj

Podczas uroczystości przekazano przedsiębiorcom informacje na temat „Staży, Dotacji, Szkoleń” oraz ofertę Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach projektu KIK/14 „Dolina Karpia Szansa na Przyszłość”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy,  którą  przedstawiła Pani Aleksandra  Kosowska z Zatorskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o.

Zatorską Galę przedsiębiorczości poprowadził Pan Tomasz Wieliczko z Urzędu Miejskiego w Zatorze.

Tegoroczna  gala  przedsiębiorczości była  doskonałą okazją nie tylko do podsumowań, przekazania planów i zamierzeń  działalności zatorskiego samorządu, ale przede wszystkim do podziękowań i gratulacji za niezwykły trud i wysiłek lokalnych przedsiębiorców  włożony na rzecz rozwoju Gminy Zator.

Gala Złota Łuska 2015

Gala Złota Łuska 2015 oraz podpisanie porozumienia Gminy Zator z KPT

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl